Benešovici

Počátky tohoto rodu jsou zahaleny tajemstvím, protože se zachovalo málo dobových listin, které by nám jeho prapředky přiblížily. Rod užíval erb se zavinutou střelou (tzv. odřivous). Podle ně­kterých badatelů tento rod pocházel z Polska, ale současní odborníci na historii o tom pochybují. Zcela jistě legendou je účast jakéhosi Beneše na dobytí Milána roku 1158.

Původ rodu Benešoviců je tak nejasný a není zřejmé, kde má rod své kořeny. Budeme-li se držet hodnověrných faktů, mu­síme říci, že počátky rodu můžeme sledovat až od Beneše I. z Benešova, který je v listinách uvá­děn v letech 1219-1222. Měl šest synů, z nichž nejstarší byl Vok I. z Benešova, který byl v dru­žině moravského markraběte Přemysla zastá­val úřad moravského podkomořího. V listinách je uváděn v letech 1219-1250 a měl asi osm synů. Další z bratrů Tobiáš z Benešova († 1261) byl roku 1229 kanovníkem kostela sv. Víta na Pražském hradě, od roku 1234 byl arcijáhenem v Praze a o tři roky později získal místo probošta kapituly ve Staré Boleslavi. V letech 1238-1243 byl pražským ka­pitulním děkanem. Krátce před svou smrtí se v roce 1260 vzdal všech svých církevních obročí a jako prostý františkánský mnich vstoupil do kláš­tera v Benešově, který založil a kde byl také o rok později pohřben. Benešovici založili tři města se svým jménem: Horní a Dolní Benešov na Opav­sku a Benešov ve středních Čechách. Jménem neznámý letopisec, označovaný jako Beneš Minorita, uvádí, že františkánský klášter v Benešově založil výše uvedený probošt Tobiáš. Ten pak v jeho chóru dal shromáždit ostatky svých předků. To ukazuje, že středočeský Bene­šov nebyl kolébkou rodu, ale novým sídlem, pří­hodně položeným blízko hlavního města krá­lovství. Probošt Tobiáš byl nejspíše mladším ze synů Voka 1., protože ti se dávali na církevní dráhu, zatímco nejstarší bratr dědil majetek rodu. I to naznačuje, že Benešov nej­spíše nebyl hlavním sídlem rodu. Další bratr Matouš je roku 1233 uváděn jako svědek na listině krále Václava 1. vydané pro pražské biskupství („Matouš syn Benešův“) ­stal se zakladatelem rodu pánů z Dubé. Z listin známe ještě bratry Ondřeje 1., Voka a Drslava. Ondřej 1. Je zmiňován v letech 1225-1248 a ze­mřel zřejmě bez potomků. Poslední z bratrů Drs­lav je roku 1234 uváděn jako člen doprovodu markraběte Přemysla v Praze a naposledy o něm máme zprávy z roku 1255. Stal se zakladatelem rodu pánů z Be­chyně. Nejstarší Benešův syn Vok z Benešova měl pravděpodobně osm synů a jejich osudy byly podle listin spojeny s markrabstvím moravským a Opavskem, nikoliv se středními Čechami. To vytváří nejistotu, kde se nacházelo hlavní sídlo rodu. Z Vokových synů uveďme nejstaršího Beneše ze Cvilína a pozdějšího biskupa pražského Tobiáše z Be­chyně. Zrodu Bene­šoviců pocházeli například páni z Benešova, z Dubé, z Kra­vař, z Bechyně, z Dědic, ze Cvilína a další. Když rod pánů z Benešova roku 1327 vymřel, zdědili jejich konopišťské panství příbuzní Šternber­kové.

Stejně jako ve 13. století, tak i v pozdějším období dochází k rozrodu Benešoviců, kteří se rozdělili na pány z Dubé, z Kravař, z Bechyně, z Benešova, z Dědic, z Tvorkova, ze Cvilína, z Doubravice, z Bránice, z Bohuslavic, Sedlnické z Choltic a další.

  • Beneš I. z Benešova (1219–1222) – jediná písemná zmínka
  • Vok z Benešova (1219–1250)
  • Beneš ze Cvilína (1245–1265), zakladatel větve ze Cvilína
  • Tobiáš z Bechyně (1278–1296), pražský biskup
  • Ondřej z Tvorkova (1248–1264), zakladatel větve z Tvorkova
  • Milota z Dědic (1252–1307), zakladatel větve z Dědic
  • Vok z Kravař a Benešova (1274–1283), zakladatel větve z Kravař
  • Zbyslav (1281–1293), zakladatel větve ze Štráleka
  • Jan (1288–1298), zakladatel větve z Bučovic
  • Robert (1243–1269), od roku 1243 opat v klášteře Hradisko
  • Tobiáš (1229–1261), od roku 1229 kanovník pražský, 1235 pražský arcijáhen, 1238–1243 kapitulní děkan
  • Matouš (1233), zakladatel pánů z Dubé
  • Ondřej (1225–1248)
  • Drslav (1234–1255), zakladatel pánů z Bechyně

Zdroj: cs.wikipedia.org, Pavel Juřík – Encyklopedie šlechtických rodů

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.